Main Content
Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Dometic är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bolagets bolagsstyrning regleras huvudsakligen av den svenska aktiebolagslagen, den svenska årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”)." Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Koden medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”).

Bolagsstyrningsrapporter.

Den del av revisionsberättelsen som behandlar bolagsstyrningsrapporten finns tillgänglig i årsredovisningen för respektive år.