15 mars 2021. Omräknade finansiella resultat för ny segments-struktur

De omräknade finansiella siffrorna innehåller följande förändringar

NY SEGMENTS-STRUKTUR

I linje med den organisationsförändring som tillkännagavs i februari 2020 och genomfördes från och med 2021, kommer Dometic att börja rapportera de finansiella resultaten enligt nya segment med början från första kvartalet 2021. Denna struktur ersätter den tidigare regionstrukturen. De nya segmenten är Americas, APAC, EMEA och Global. Finansiell rapportering per segment inkluderar nettoomsättning, EBIT och jämförelsestörande poster.

FRÅN TVÅ TILL TRE FÖRSÄLJNINGSKANALER
Koncernens nettoomsättning är uppdelad i tre försäljningskanaler jämfört med två kanaler tidigare. De nya kanalerna är OEM, Distribution och Service and aftermarket.

ÄNDRAD RAPPORTERING MELLAN RADER I RESULTATRÄKNINGEN
Logistikkostnader omklassificeras från försäljningskostnader till kostnad sålda varor. Produktutvecklingskostnader omklassificeras från kostnad sålda varor till Forskning och utvecklings-kostnader. Omklassificeringarna har ingen påverkan på rörelseresultatet.

Besök oss på LinkedIn