Finansiella rapporter

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021

REKORDSTART PÅ ÅRET

FÖRSTA KVARTALET 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 858 Mkr (4 199), vilket är en ökning med 16%. Den organiska tillväxten var 22%.

  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 917 Mkr (597), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 18,9% (14,2%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 731 Mkr (421), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,0% (10,0%).
  • De jämförelsestörande posterna uppgick till -5 Mkr (-32).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 725 Mkr (389), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,9% (9,3%).
  • Periodens resultat uppgick till 490 Mkr (204).
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,66 kr (0,69).
  • Kassaflödet för perioden uppgick till -2 181 Mkr (-112), påverkat av en obligationsåterbetalning, en skattereglering gällande en tvist kring utländsk skatt för tidigare år och förvärvet av Twin Eagles. Operativa kassaflödet uppgick till -20 Mkr (181).
  • Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick i slutet av kvartalet till 2,3x (2,8x).
  • Fortsatta framsteg mot hållbarhetsmålen för 2021, nytt klimatmål för att minska koldioxidutsläppen med 50% satt för 2030.
 

VD HAR ORDET

“De positiva trenderna inom Mobile Living och den starka efterfrågan på marknaden efter Dometics produkter och lösningar fortsatte under det första kvartalet. Vår organiska nettoomsättningstillväxt uppgick till 22 procent och den rekordhöga rörelsemarginalen för ett första kvartal visar att vårt fortsatta fokus på att genomföra vår strategi börjar ge resultat.

Vi fortsätter att tillföra kapacitet till vår leveranskedja för att kunna möta en stark kundefterfrågan och orderstocken är fortfarande betydligt större än vad vi sett historiskt för samma period. Den globala bristen på kritiska komponenter och fraktkapacitet fortsätter dock att påverka oss med längre ledtider än normalt.

Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster förbättrades till 15,0 procent (10,0), trots negativa valutaeffekter, höga fraktkostnader och stigande råvarupriser. Vår strategi att öka försäljningen och lönsamheten genom att utveckla verksamheterna inom Distribution och Service & Aftermarket ger resultat. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 34 procent inom Service & Aftermarket och 29 procent inom Distribution. Lönsamheten påverkades också positivt av prissättning, kostnadsreduktioner och lägre tullkostnader, en effekt av våra beslut att flytta delar av vår tillverkning från Kina till Mexiko.

Den nya kundfokuserade segmentstrukturen leder till en djupare förståelse av slutanvändarnas behov och till större innovation. Detta uppnås genom att dedikerade team bildas för de olika slutmarknaderna och genom närmare relationer med slutanvändarna. Lönsamheten har ökat jämfört med för ett år sedan inom samtliga segment, med den största förbättringen inom segmentet Americas där rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 7,0 procent (-4,5).

Innovationsindexet förbättrades till 23 procent (18) och under det första kvartalet lanserades flera nya produkter, däribland ett nytt sortiment av tält och drinkware-produkter för utomhus- och friluftslivsområdet. Som ett bevis på våra framsteg tilldelades Dometic utmärkelsen ”Fastest Growing Equipment Accessories Brand in the US Outdoor Industry” av marknadsundersökningsbolaget NPD Group i USA. Vår nya B2C-plattform lanserades med stor framgång i USA och nettoomsättningen via vår B2C-kanal har mer än fördubblats sedan dess.

Våra satsningar för att driva på hållbarhetsarbetet och göra vår bransch mer resurseffektiv fortsätter i snabb takt. Som ett tecken på vårt engagemang i frågan har vi nu börjat presentera våra framsteg som en del av kvartalsrapporterna (se sidan 6). Dessutom har vi fastställt ett utmanande klimatmål – att minska koldioxidutsläppen i förhållande till nettoomsättningen med 50 procent till 2030 – och infört hållbarhetsmål i vårt långsiktiga incitamentsprogram.

Kassaflödet för kvartalet var negativt till följd av den planerade återbetalningen av en obligation och regleringen gällande en tvist kring utländsk skatt för tidigare år, enligt den information som lämnades under det fjärde kvartalet 2020. Rörelsekapitalet ökade, till följd av en stark marknadsefterfrågan och behov av att bygga upp lagernivåer för att säkra leveranser under de kommande kvartalen. Vår kassalikviditet förblir stabil och vår nettoskuld i förhållande till EBITDA var 2,3x (2,8x) vid kvartalets slut.

Tillväxt genom förvärv fortsätter att ha en hög prioritet på vår strategiska agenda. Twin Eagles-affären slutfördes den 19 februari och ger oss en ny tillväxtplattform inom Residential Outdoor området i USA. Den 22 april annonserade vi ett avtal om att förvärva Valterra Products. I linje med vår strategi, kommer Valterra stärka vår position inom Service och Aftermarket i Nordamerika samt öka vår närvaro inom den snabbt växande marknaden för mobila solenergilösningar. Transaktionen förväntas stängas under andra kvartalet 2021.

Även om covid-19-pandemin fortsätter att skapa en osäkerhet, ser vi positivt på utsikterna för de kommande kvartalen och vi förblir optimistiska i fråga om de långsiktiga trenderna inom Mobile Living. Uppmuntrade av vår starka tillväxt kommer vi att fortsätta fullfölja vår strategiska inriktning och arbeta vidare för att nå våra långsiktiga finansiella mål.”

Juan Vargues, VD och Koncernchef

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 23 april 2021 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.

Sverige: +46 8 505 583 73   UK: +44 33 330 092 73   US: +1 646 722 4904

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på www.dometic.com/sv-se/se/om-oss/investerare

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 08:00 CEST.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Tel: +46 730 56 97 35, Email: [email protected]

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimatsystem, Energi & Stryning och Andra Applikationer. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på omkring 16,2 Mdr för år 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Besök oss på LinkedIn