Finansiella rapporter

RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2021

REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (EBIT)

ANDRA KVARTALET 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 571 Mkr (3 329), vilket är en ökning med 67% varav 66% var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 100 Mkr (504), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 19,8% (15,1%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 955 Mkr (361), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,2% (10,9%).
  • De jämförelsestörande posterna uppgick till -58 Mkr (-61).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 898 Mkr (300), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,1% (9,0%).
  • Kvartalets resultat uppgick till 560 Mkr (125).
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,85 kr (0,42).
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 1 644 Mkr (2 031). Det operativa kassaflödet uppgick till 875 Mkr (311).
     

VD HAR ORDET

“Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 5 571 Mkr (3 329), vilket är ett nytt kvartalsrekord för Dometic trots de fortsatta utmanande störningarna i leveranskedjorna världen runt. Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 66% jämfört med det andra kvartalet 2020, som i hög grad påverkades av nedstängningar till följd av covid-19-pandemin.

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster nådde en rekordnivå på 955 Mkr (361), vilket motsvarar 17,2 (10,9) procent av nettoomsättningen. Ökad nettoomsättning, prissättningsåtgärder och kostnadsreduktioner bidrog på ett positivt sätt till lönsamheten, samtidigt som det fanns en negativ påverkan från valutaeffekter liksom från stigande råvarupriser och fraktkostnader. Vi fortsätter att anpassa vår prissättning för att kompensera för stigande råvarupriserna och fraktkostnader.

I linje med vår strategi fortsätter försäljningen via Distribution och Service & Aftermarket att utvecklas starkt. Dessa försäljningskanalers andel av nettoomsättningen, sett till en rullande 12-månadersperiod, uppgår till 47%, jämfört med 39% för samma period 2018.

Den 2 juli tillkännagav vi vårt sjätte förvärv i år. Fyra av förvärven har skett inom området mobil strömförsörjning, där marknadsefterfrågan på hållbara och effektiva produkter utanför elnätet växer snabbt i takt med att fler och fler tillbringar tid i det fria med ett fordon eller en båt som bas. Vi strävar efter att leda utvecklingen inom denna snabbt växande marknad och tillsammans med vårt egenutvecklade produktutbud ger dessa förvärv oss en omfattande produktportfölj, ytterligare kunskap och kompetens, skalfördelar och ett större distributionsnät på viktiga marknader runt om i världen.

Vi fortsätter att leta efter möjligheter att expandera på den snabbt växande ”fordonsbaserade” utomhus- och friluftsmarknaden och därigenom öka vår exponering för konsumentinriktad, återkommande och lönsam Distribution-försäljning, liksom för möjligheter inom området Service & Aftermarket. Det finns fortfarande många lovande potentiella framtida förvärv och under kvartalet genomförde vi en riktad nyemission för att erhålla medel för fortsatt förvärvsverksamhet.

Kostnadsreduktionsprogrammet fortsätter med betydande aktivitet. Ytterligare en anläggning och 26 medarbetare påverkades under kvartalet.

Våra satsningar för att driva på hållbarhetsarbetet och göra vår bransch mer resurseffektiv fortsätter med bra tempo. Ytterligare tre av våra anläggningar har gått över till förnybar el under det andra kvartalet och vi håller fast vid vårt mål att minska koldioxidutsläppen i förhållande till nettoomsättningen med 50 procent till år 2030.

Det operativa kassaflödet för kvartalet förbättrades till 875 Mkr (311) och vår nettoskuld i förhållande till EBITDA uppgår nu till 1,4x (3,1x).

Vår orderstock är rekordhög för perioden och vi ser optimistiskt på efterfrågan under de kommande kvartalen, trots den rådande osäkerhet som orsakas av den globala bristen på kritiska komponenter, begränsad fraktkapacitet och nya pandemiutbrott. Lagernivåerna i detaljhandeln är låga inom alla marknadsområden och vi tror att lagerpåfyllnadsperioden kommer att förlängas till följd av de rådande globala bristerna.

Vi är inspirerade av vårt resultat för de första sex månaderna 2021 och med de viktiga steg som vi har tagit på vår strategiska resa. Vi är fortsatt optimistiska om att trenderna inom Mobile Living är positiva på lång sikt och vi kommer att arbeta vidare för att fullfölja vår strategiska inriktning och nå våra finansiella mål.”

Juan Vargues, VD och Koncernchef
 

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 16 juli 2021 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.

Sverige: +46 8 566 42651   UK: +44 333 300 0804   US: +1 631 913 1422
PIN: 17031038#

 

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på https://www.dometicgroup.com/sv-se/investerare

 

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 08:00 CEST.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Tel: +46 730 56 97 35, Email: [email protected] 

 

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimatsystem, Energi & Stryning och Andra Applikationer. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på omkring 16,2 Mdr för år 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Besök oss på LinkedIn