Finansiella mål

Dometics styrelse har antagit följande finansiella mål över en konjunkturcykel:

  • Nettoomsättningstillväxt med 10% inklusive organisk tillväxt och förvärv
  • Rörelse (EBITA)-marginal om 18-19%
  • Nettoskuld/EBITDA omkring 2.5x
  • Betala ut lägst 40% av nettoresultatet i utdelning

 

De finansiella målen består av framåtriktade uttalanden och bygger på ett antal uppskattningar och antaganden och sådana uttalanden är föremål för risker och osäkerheter. Dometics faktiska resultat kan avvika väsentligt från vad som uttryckligen eller underförstått framgår av dessa framåtriktade uttalanden på grund av ett flertal faktorer, varav vissa ligger utanför Bolagets kontroll.

Dometics verksamhet, rörelseresultat (EBIT) och finansiella ställning samt branschens utveckling och den makroekonomiska situation där Dometic verkar kan skilja sig avsevärt, och vara mer negativ, från vad som antogs vid upprättandet av de finansiella målen ovan. Dessutom kan oförutsedda händelser ha en negativ påverkan på de faktiska resultat Bolaget uppnår under framtida perioder, oavsett om dessa antaganden visar sig vara korrekta.


Besök oss på LinkedIn