Aktiekapital

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 500 000 kronor och inte överstiga 2 000 000 kronor, och antalet aktier får inte understiga 200 000 000 och inte överstiga 800 000 000.

Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktier och aktiekapital sedan 2010.


aktiekapitalets utveckling

Antal Aktier Aktiekapital
Tidpunkt Händelse Förändring Totalt Förändring Totalt
6 december 2010 Bolaget bildas 50,000 50,000 50,000 50,000
8 april 2011 Nyemission 450,000 500,000 450,000 500,000
3 november 2011 Aktiesplit 10:1 4,500,000 5,000,000 - 500,000
23 oktober 2015 Aktiesplit 40:1 199,500,000 200,000,000 - 500,000
25 november 2015 Nyemission 95,833,333 295,833,333 239,583 739,583
 2 juni 2021  Riktad nyemission  23,666,660  23,666,660  23,666,660  23,666,660
Besök oss på LinkedIn