Styrelsekommittéer

Revisionsutskott

Dometic har ett revisionsutskott bestående av tre medlemmar: Magnus Yngen (ordförande), Heléne Vibbleus och Jacqueline Hoogerbrugge. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor.

 

Ersättningsutskott

Dometic har ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar: Erik Olsson (ordförande), Fredrik Cappelen och Rainer Schmückle. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsrapport, ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.

 
Besök oss på LinkedIn