Revisorer

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB är bolagets revisor sedan 2011 och omvaldes på årsstämman 2021 till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Anna Rosendal är huvudansvarig revisor.

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha lägst en och högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter.

Besök oss på LinkedIn