Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ.

På årsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna rösta för sina aktier per post före bolagsstämman. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

 

Initiativ från aktieägarna

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman eller som önskar lägga fram förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen för stämman kan lämna förslag till Dometics styrelse på följande adress eller via e-post:

Bolagets styrelse
Dometic Group AB (publ)
Hemvärnsgatan 15, våning 6
SE-171 54 Solna
Sweden

E-mail: ir@dometicgroup.com

Aktieägare som önskar lämna förslag till Dometics valberedning kan kontakta dem på följande adress eller via e-post:

Valberedningen
Dometic Group AB (publ)
Hemvärnsgatan 15, våning 6
SE 171 54 Solna,
Sweden

E-mail: anna.smieszek@dometic.com

Klicka här för att ta dig till 2023 Valberedning

För att kunna tas in i kallelsen och bolagsstämmans dagordning ska förslag ha inkommit till styrelsen respektive valberedningen senast sju veckor före stämman (eller i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman). Förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen för stämman ska som utgångspunkt ha kommit in till styrelsen skriftligen senast tre veckor före stämman. Vad gäller förslag till beslut i ärenden där det inte följer av lag eller bolagsordning att förslag måste framläggas viss tid i förväg (såsom exempelvis val av stämmoordförande, styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelseledamöter och revisorer samt förslag om så kallad minoritetsutdelning) har dock varje aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls.

Av bolagsstämmans dagordning följer vilka ärenden som utgör val eller som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. I ärenden på dagordningen som utgör val väljer bolagsstämman den eller de personer som får flest röster. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan.

 
 

Årsstämma 2023

Information om Dometics årsstämma 2023

Tidigare bolagsstämmor

Dometics tidigare bolagsstämmor inklusive dokumentation.
Besök oss på LinkedIn