Bolagsordning

Bolagsordning för Dometic Group AB (publ) (org. nr 556829-4390) antagen på årsstämman den 13 april 2021.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Dometic Group AB (publ).

 

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

3 § Bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget skall därtill samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag och/eller av andra företag vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

 

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst femhundratusen (500.000) kronor och till högst två miljoner (2.000.000) kronor.

 

5 § Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst tvåhundra miljoner (200.000.000) stycken och till högst åttahundra miljoner (800.000.000) stycken.

 

6 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

7 § Styrelse

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter, med högst tre (3) suppleanter.

 

8 § Revisor

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

 

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

 

10 § Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

 

11 § Insamling av fullmakter samt poströstning 

Styrelsen får inför en bolagsstämma samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

 

12 § Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Solna.

 

13 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkände av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter;
11. val av, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
12. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

14 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Besök oss på LinkedIn