Main Content

RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2022

SOLID EBITA MARGINAL PÅ 14% MED FÖRBÄTTRAT OPERATIVT KASSAFLÖDE
 
TREDJE KVARTALET 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 576 Mkr (5 545), vilket är en ökning med 37% varav -6% var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet (EBITA) före jämförelsestörande poster uppgick till 1 057 Mkr (879), vilket motsvarar en marginal på 14,0% (15,9%).
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -326 Mkr (-23) och avsåg i huvudsak aktiviteter i tidigare annonserade globala omstruktureringsprogram. Aktiviteter fortskrider enligt plan och totalt estimerade kostnader och besparingar från programmen kvarstår i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.
  • Kvartalets resultat uppgick till 436 Mkr (480).
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,36 kr (1,50). Justerat resultat per aktie uppgick till 2,53 kr (1,77).
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 488 Mkr (2 550). Det operativa kassaflödet uppgick till 812 Mkr (346).
  • Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick i slutet av kvartalet till 3,0x (1,5x).

 
VD HAR ORDET

“I en komplex och utmanande marknadsmiljö har vi levererat en substantiell nettoomsättningstillväxt på 37 procent, en solid EBITA-marginal före jämförelsestörande poster på 14,0 procent (15,9) och ett förbättrat operativt kassaflöde på 812 Mkr (346). Den organiska nettoomsättningen sjönk med 6 procent, vilket framför allt berodde på en minskad försäljning inom Service & Aftermarket i takt med att återförsäljare globalt återbalanserar sina lagernivåer. Därtill sjönk som förväntat försäljningen till tillverkare av fritidsfordon (RV OEM) specifikt i USA. Segmentet Marine fortsatte att uppvisa ett starkt resultat med en organisk nettoomsättningstillväxt på 11 procent och det är uppmuntrande att se hur förvärven vi gjorde under perioden 2021–2022 bidrar med lönsam tillväxt.
 
Våra resultat visar hur vi går över till att bli ett mer diversifierat och stabilt bolag, med en större exponering mot billigare sällanköpsvaror (low ticket discretionary spend products). Distribution och Service & Aftermarket stod för 57 procent (50) av nettoomsättningen under kvartalet medan RV OEM-verksamheten, som har lägre marginaler, stod för 23 procent (31).

 
EBITA före jämförelsestörande poster  ökade med 20 procent till 1 057 Mkr (879), vilket motsvarar en marginal på 14,0 procent (15,9). Igloo-verksamheten uppvisade starka resultat med tvåsiffrig organisk nettoomsättningstillväxt (pro forma) och förbättrade EBITA-marginaler på över 10 procent, bland annat tack vare prissättningsåtgärder, produktinnovationer och kostnadskontroll. Som förväntades vid tidpunkten för förvärvet har Igloo-verksamheten fortfarande en utspädande effekt på koncernens marginal. EBITA-marginalen för segmentet EMEA på 8,6 procent (14,8) var en besvikelse. Marginalen för segmentet EMEA påverkades negativt av försäljningsmixen och av extraordinära logistikrelaterade kostnader på -35 Mkr till följd av överbelastningar och långa ledtider i leveranskedjan, i kombination med en sjunkande efterfrågan på marknaden. Alla andra segment kunde uppvisa en EBITA1)-nivå som översteg samma kvartal förra året. 

 
Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 812 Mkr (346). Lagernivåerna är fortsatt högre än normalt, bland annat till följd av långa ledtider och en svagare efterfrågan inom Service & Aftermarket. Exkluderat valutaeffekter var lagren stabila jämfört med det andra kvartalet och framöver förväntar vi oss att lagernivåerna ska börja röra sig nedåt. Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 3,0x, jämfört med 2,9x i slutet av det andra kvartalet 2022. Denna ökning berodde på en försvagad krona i förhållande till USD och EUR, vilket påverkade våra skuldnivåer vid kvartalets slut. Detta uppvägdes i viss mån av en starkare kassalikviditet. Det finns ett starkt fokus på kassaflöde inom bolaget och vi arbetar aktivt för att nå vårt mål om en nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5x.

 
Vi ser optimistiskt på de långsiktiga trenderna inom Mobile Living-branschen och vi uppmuntras av de resultat som uppnås genom våra strategiska åtgärder. Det är dock svårt att förutsäga hur den rådande makroekonomiska situationen, med hög inflation och geopolitisk osäkerhet, kommer att påverka verksamheten på kort sikt. Vi förväntar oss en successiv återhämtning av efterfrågan inom Service & Aftermarket under de kommande kvartalen och en fortsatt stabil utveckling inom Distribution. Inom OEM-området förutser vi en fortsatt försvagad efterfrågan under de kommande kvartalen. I denna utmanande miljö anpassar vi på ett aktivt sätt vår kapacitet efter marknadens efterfrågan, samtidigt som vi investerar för framtida lönsam tillväxt. På samma gång som vi är lättrörliga och noggrant följer den kortsiktiga marknadsutvecklingen – och agerar i enlighet därmed – kommer vi att fortsätta genomföra vår strategiska agenda för att nå våra mål.”

Juan Vargues, VD och Koncernchef

 


PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 26 oktober 2022 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.
 
Länk till webcasten: https://dometic.videosync.fi/q3-2022
 

För att delta i telefonkonferensen för att ställa frågor
De som vill delta i telefonkonferensen för att ställa frågor i samband med webcasten är välkomna att registrera sig på nedanstående länk. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och konferens id som ger access till konferensen.
Länk för registrering: https://call.vsy.io/access-300
 
 
Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på https://www.dometicgroup.com/sv-se/investerare
 

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 oktober 2022 kl. 08:00 CEST.
 

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Tel: +46 730 56 97 35, Email: rikard.tunedal@dometic.com 

 

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 9 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på över 21,5 Mdr för år 2021 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.