Main Content

RAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET 2022

STARKT OPERATIVT KASSAFLÖDE

FJÄRDE KVARTALET 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 6 172 Mkr (5 542), vilket är en ökning med 11% varav -11% var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet (EBITA) före jämförelsestörande poster uppgick till 430 Mkr (632), med en marginal på 7,0% (11,4%).
  • De jämförelsestörande posterna uppgick till -32 Mkr (-37).
  • Kvartalets resultat uppgick till 27 Mkr (197).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,09 kr (0,62). Det justerade resultatet per aktie3) uppgick till 0,54 kr (0,98).
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 331 Mkr (-5 593). Det operativa kassaflödet uppgick till 1 117 Mkr (546).
  • Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick i slutet av kvartalet till 3,0x (2,6x), samma nivå som i tredje kvartalet 2022.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,30 kr (2,45) per aktie för 2022.
     


VD HAR ORDET

“Under 2022 fortsatte vi att ta stora steg framåt i vårt förändringsarbete. I en extremt utmanande makromiljö, påverkad av geopolitisk osäkerhet, hög inflation, stigande räntenivåer och stora varulager hos återförsäljarna, lyckades vi nå en rekordhög nettoomsättning på 29,8 miljarder kronor (21,5) med en EBITA på 3,9 miljarder kronor (3,3). Vi fortsätter att omvandlas till ett mer diversifierat och stabilt bolag, med en större exponering mot billigare sällanköpsvaror (low-ticket discretionary spend products). Vår nettoomsättning har mer än fördubblats jämfört med för fem år sedan och andelen inom säljkanalerna Distribution och Service & Aftermarket har ökat till 56 procent (39).

Under det fjärde kvartalet 2022 ökade nettoomsättningen med 11 procent och det operativa kassaflödet mer än fördubblades till 1 117 Mkr (546). Den organiska nettoomsättningen sjönk med -11 procent, beroende främst på en minskad försäljning inom Service & Aftermarket i takt med att återförsäljare globalt återbalanserar sina lagernivåer. Därtill sjönk som förväntat försäljningen till tillverkare av fritidsfordon (RV OEM) i USA.

EBITA före jämförelsestörande poster uppgick till 430 Mkr (632), motsvarande en marginal på 7,0 procent (11,4). Nedgången kan framför allt tillskrivas segmenten EMEA och Americas, medan segmentet Marine fortsatte att leverera starka resultat med en organisk nettoomsättningstillväxt på 11 procent och en förbättrad EBITA-marginal på 25,5 procent (22,9). Försäljningsmixen, med lägre andel inom Service & Aftermarket, samt valutaeffekter hade en negativ påverkan på segment EMEAs marginal. Dessutom påverkades EMEAs resultat av extraordinära logistikrelaterade kostnader samt av ineffektivitet inom tillverkningen, vilka gradvis förväntas minska under 2023. Segment Americas marginal påverkades negativt av betydligt lägre nettoomsättning inom både RV OEM och Service & Aftermarket. De globala omstruktureringsprogrammen fortsätter i högt tempo och våra arbetsstyrka har minskat med mer än 1 600 resurser jämfört med för ett år sedan (pro forma). Vi tar ytterliggare åtgärder för att ta itu med situationen i EMEA och Americas och vi förväntar oss gradvisa förbättringar under 2023.

Igloo-verksamheten levererade, under sitt säsongsmässigt svagaste kvartal, ett resultat i linje med det året innan med en negativ EBITA-marginal på ett medelhögt ensiffrigt tal. Det har skett stora framsteg inom Igloo-verksamheten under 2022 och synergiarbetet fortgår som planerat. För helåret 2022 uppgick Igloos organiska nettoomsättningstillväxt till 16 procent och EBITA-marginalen var betydligt högre än året innan. Den förra ägaren av Igloo, ACON, har inlett en stämningsansökan mot Dometic med vissa anspråk relaterade till aktieköpsavtalet (Stock Purchase Agreement, SPA). Vi är övertygade om att stämningsansökan helt saknar grund, bestrider den med eftertryck, och vi har även inlämnat ett yrkande om att ärendet ska ogillas. Avseende den föregivna grupptalan mot Dometic, som pågått i USA sedan 2016, avvisade en federal domstol i Florida ärendet i sin helhet. Ärendet är nu avslutat utan någon skadeståndsskyldighet från Dometics sida.

Det operativa kassaflödet förbättrades och våra lagernivåer minskade som förväntat under kvartalet. Nettoskulden i förhållande till EBITDA hamnade på 3,0x, vilket är samma nivå som för det tredje kvartalet. Det är ett starkt fokus på kassaflöde inom koncernen och vi arbetar aktivt för att nå vårt mål om en nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5x.

Vi är mycket stolta över de resultat som hela organisationen har uppnått under 2022, som på många sätt har varit ett extremt utmanande år. Tack vare våra engagerade och mycket kompetenta medarbetare har vi tagit flera viktiga steg på vår strategiska resa, samtidigt som vi vidtar nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder på kort sikt för att skydda våra marginaler och vårt kassaflöde.

Vi ser optimistiskt på de långsiktiga trenderna inom Mobile Living-branschen, men det är svårt att förutsäga hur den rådande makroekonomiska situationen kommer att påverka verksamheten på kort sikt. Vi förväntar oss en successiv återhämtning av efterfrågan inom Service & Aftermarket under de kommande kvartalen och en fortsatt stabil utveckling inom Distribution. Inom OEM förutser vi en fortsatt försvagad efterfrågan under de kommande kvartalen. I denna miljö kommer vi fortsätta genomföra vår strategiska agenda för att nå våra mål, samtidigt som vi förblir lättrörliga för att snabbt agera på kortsiktiga marknadstrender.

Mot bakgrund av de nuvarande osäkra marknadsförhållandena samt de senaste två årens omfattande M&A aktiviteter, föreslår styrelsen en utdelning för 2022 på 1,30 kronor (2,45).”

Juan Vargues, VD och Koncernchef

 

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 27 januari 2023 kl.10.00 (CET), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.

Länk till webcasten: https://dometic.videosync.fi/2023-01-27-q4-2022/register
 

För att delta i telefonkonferensen för att ställa frågor
De som vill delta i telefonkonferensen för att ställa frågor i samband med webcasten är välkomna att registrera sig på nedanstående länk. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och konferens id som ger access till konferensen.
Länk för registrering: https://events.inderes.se/teleconference/?id=100330

 

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på https://www.dometicgroup.com/sv-se/investerare

 

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 27 januari 2023 kl. 08:00 CET.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Tel: +46 730 56 97 35, Email: rikard.tunedal@dometic.com  
OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr för år 2022 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige.