Dometic Outdoor CFX3 35 Tent
Uppförandekod

Uppförandekod

Som multinationellt företag har vi ett åtagande att agera ansvarfullt i alla delar av vår verksamhet och på alla platser där vi är verksamma.

Hållbarhet inom Dometic styrs av vår uppförandekod som gäller genom hela vår globala organisation och täcker fyra områden: mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, affärsetik och miljö. Principerna i Dometics uppförandekod bygger på våra gemensamma värderingar, internationella och nationella lagar samt stöd och respekt för internationella etiska riktlinjer, normer och överenskommelser. Uppförandekoden behandlar etiska överväganden avseende företagande och samhället och styr hur Dometic arbetar i våra verksamheter.

Det sätt som vi hanterar frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption på har mycket stor betydelse för oss och våra intressenter. Uppförandekoden gäller för alla medarbetare liksom för alla leverantörer.

För ett fortsatt gott rykte och ett rent samvete, så strävar vi efter att göra rätt saker, ha omtanke om människor, miljö och reflektera över konsekvenser innan vi agerar. Medarbetare uppmanas att rapportera eventuella avvikelser eller uppföranden som de uppfattar, i god tro, kan vara i konflikt med Dometics uppförandekod, policies, tillämpbara lagar eller förordningar. Medarbetare rapporterar potentiella ärenden till Dometic's Code of Conduct SpeakUp Line, en webb- och telefonservice, som tillhandahålls av ett externt tjänsteföretag och som är tillgänglig i alla språkversioner.

Ärenden som kommer in till Dometic's Code of Conduct SpeakUp Line rapporteras till Dometic Internal Audit och till Audit Committee för genomgång.


Besök oss på LinkedIn